ניהול נכסים

הומהוטל – חברה לניהול נכסים / ביניינים / מסחרי ופרטי

ניהול נכסים

בין אם ברשותכם דירה אחת או מספר נכסים – הומהוטל מציעה שרותי ניהול עבורכם אשר יורידו מעליכם את ההתעסקות עם כל הקשור לניהול היום יומי של נכס ודיירים.
אנו יודעים עד כמה הנכס שלכם חשוב ובעל משמעות ומאמינים כי תרבות הדיווח היא הנכונה ורק כך אפשר לייצר סביבת עבודה נכונה המשתפרת בכל עת.

1L4A0037

מציאת השוכרים המתאימים ביותר- פרסום הנכס, תמחור על פי מחירי שוק מותאמים, מיון השוכרים, בדיקתם והחתמתם על חוזה שכירות בכפוף לערבויות ובטוחות

ניהול ההכנסות וההוצאות של הנכס– הפקדות שכ"ד, דיווח חודשי הכנסות והוצאות בשקיפות מלאה. אמינות ודיווח מעל הכל, דיווח פרטני על ההכנסות וההוצאות של הנכסים. לפני הוצאה גבוהה החברה מיידעת ומתייעצת עם בעלי הנכסים על דרכי הפתרון והצעות המחיר

שימור והשבחת הנכס – שמירה על מצב הנכסים וביקורים בהם, ביצוע תיקונים על פי הצורך

חברה הפועלת למענכם – זמינות, מענה ויחס אישי לדיירים, לבעלי הדירות ולקהל לקוחותינו, שירות 24/7 הפעלת מוקד חירום מתן מענה לתקלות בזמן תגובה קצר על מנת להוריד מעליכם את המתח וההתעסקות המורכבת הקשורה לניהול נכסים

ניהול בהתאמה אישית – מתוך הבנה כי לכל בעל נכס יש את הצרכים הייחודיים והתנאים שלו אנו מתאימים את צורת העבודה המתאימה והנכונה עבורכם

יצירת קשר

03-6830581

03-6825740

הר סיני 2, ת"א 6581602

Scroll to Top
גלילה למעלה

תנאי שימוש

הגדרות למונחים המפורטים יהיו ההגדרות שלהן:

 • 1.1."תקנון" או "תנאי השימוש" – כל התנאים המפורטים במסמך זה כפי שיעודכן מעת לעת;
 • 1.2."החברה" – הומהוטל, (גל ניר) מנהליה וכל מי הפועל מטעמה בקשר עם השירות;
 • 1.3."השירות" – פיתרון לביצוע לתשלומי דיירים באמצעות כרטיס אשראי המסופק באמצעות האתר או כל יישום או אפליקציה אשר מנוהלים על ידי החברה, וכן כל השירותים המסופקים למשתמשים במסגרת האתר;
 • 1.4."משתמש" – כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש בשירות, לרבות גלישה באתר, ולרבות דייר ו- וועד הבית;
 • 1.5."דייר" – לקוח קצה שעושה שימוש בשירות לצורך תשלומי דיירים;
 • 1.6."וועד הבית" – מי שהוגדר ע"י מנהלי המערכת כועד בית;
 • 1.7."חשבון" – החשבון המנוהל באתר עבור וועד הבית בקשר עם בניין מגורים מסויים;
 • 1.8."האתר" – www.homehotel.co.il או כל דומיין אחר שיופעל על ידי החברה לצורך מתן השירות;
 • 1.9."תשלומי דיירים" – דמי וועד הבית החודשיים וכן כל תשלום אחר לוועד הבית אשר וועד הבית מעוניין לגבות מהדיירים באמצעות השירות;
 • 1.10."תוכן"/"תכנים" – נתונים, ניתוחים, הערות, פרסומות, ידיעות, טקסט, תמונות וסקירות, בין באופן גרפי ובין באופן קולי, שיועמדו לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא;
 • 2.כללי
 • 2.1.השימוש בשירות מוצע בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה כלשונם.
 • 2.2.עצם השימוש בשירות ייחשב לקבלה מלאה של המשתמש לכל התנאים, התניות וההצהרות הכלולים במסמך זה. במקרה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי השימוש, הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירות.
 • 2.3.החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. תקנות אלה יהיו נגישות בגרסה המעודכנת שלהן באתר. עצם העובדה שאדם עשה שימוש בשירות גם לאחר שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמתו לשינויים. האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של המשתמש בלבד.
 • 2.4.אם משתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה, הדרך היחידה העומדת לו הינה להפסיק את השימוש בשירות בהודעה בכתב לחברה.
 • 3.פרטי המשתמש וחשבון וועד הבית
 • 3.1.וועד הבית לא ישתף את חשבונו או את פרטי המידע המשמשים לגישה לחשבון לרבות סיסמתו האישית (להלן: "מידע הכניסה"), ולא יאפשר לאף אחד לגשת לחשבון או כל דבר אחר אשר עלול לסכן את אבטחת החשבון.
 • 3.2.במקרה בו המשתמש מודע או יש לו חשש סביר כי קיימת הפרה כלשהי של אבטחה, לרבות, ללא הגבלה כל אובדן, גניבה או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה או גישה בלתי מורשית לחשבון, עליו להודיע מידית לחברה ולשנות את מידע הכניסה.
 • 3.3.וועד הבית הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות מידע הכניסה, ויהיה אחראי על כל השימושים במידע הכניסה, בין אם אושרו על-ידו ובין אם לאו.
 • 3.4.וועד הבית יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שייעשה באמצעות החשבון ו/או באמצעות מידע הכניסה וכל דבר הקורה באמצעות החשבון, בין אם הפעולות בוצעו על ידו ובין אם לאו. לכן, הוא מכיר בכך כי יתכן והחשבון יבוטל או ייחסם אם קיים חשש כי מישהו אחר משתמש בו כדי לעסוק בכל פעילות המפרה את תנאי השימוש או לביצוע מעשה לא תקין או לא חוקי.
 • 3.5.מבלי לגרוע מיתר ההוראות המפורטות לעיל המשתמש מתחייב לפקח על החשבון כדי להגביל את השימוש בו על-ידי קטינים ולמנוע גישה לילדים מתחת לגיל 16. המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל שימוש בלתי מורשה של השירות על-ידי קטינים ומכיר באחריותו לכל שימוש בכרטיס האשראי שלו או של אחרים או כלי תשלום אחר (לדוגמה, paypal) על-ידי קטינים.
 • 3.6.מידע שמספק המשתמש בעת יצירה או עדכון החשבון או שימוש בשירות לתשלום, אשר עשוי לכלול שם, תאריך לידה וכתובת הדוא"ל, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לכללי הפרטיות של החברה. בעת חילופי הרכב נציגות ועד הבית, על וועד הבית לעדכן את החברה בפרטי ועד הבית החדשים.
 • 3.7.וועד הבית יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא וועד הבית כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.
 • 4.הרשמה לשירות
 • 4.1.וועד בית המבקש לפתוח חשבון בשירות יוכל לעשות כן באחת מהדרכים הבאות:
 • 4.1.1.באמצעות האתר, בהשלמת תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מסירת מלוא הפרטים הדרושים, ומתן הסכמתו לתנאי השימוש.
 • 4.1.2.לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו. לאחר פתיחת החשבון תישלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני שמסר וועד הבית בעת ההרשמה (על הוועד למסור את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית) במסגרתה יובאו תנאי השימוש. ככל שלא הודיע וועד הבית על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.
 • 4.2.ההרשמה לשירות מותרת לנציגי וועד הבית עבור הבניין עבורו הם מורשים לפעול, בלבד. לא ניתן להירשם לשירות או להשתמש בו כתאגיד או בכל דרך אחרת.
 • 4.3.כל משתמש רשאי לפתוח חשבון אחד בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע פעולות של גולשים ולחסום לשירות ניסיונות לעקוף מדיניות זו, כגון באמצעות שימוש במכונות (רובוטים) או תוכנות עזר, או בכל מקרה בו קיים יסוד סביר לחשש כי חשבון נפתח על ידי אותו משתמש.
 • 4.4.לא ייפתח יותר מחשבון אחד עבור בניין מגורים. החברה תפעל לחסום חשבון לבניין מגורים עבורו קיים כבר חשבון במערכת האתר.
 • 4.5.בכל מקרה שבו החברה סבורה שקיים חשד ממשי כי חשבון נפתח על ידי המשתמש שלא בהתאם לתנאי תקנון זה, הנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום או להגביל את החשבון.
 • 4.6.השימוש בשירות ובחשבון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המשתמש לא יאפשר לצד לשלישי כלשהו גישה לפרטי החשבון, או לקחת חלק בפעילות בשירות תחת שמו ופרטיו.
 • 4.7.המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת כל חומר פרסומי / שיווקי כלשהם באמצעות הפרטים, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, שנמסרו על ידו בעת פתיחת החשבון ו/או ביצוע תשלומי הדייר ו/או רישום כלשהו באתר.
 • 4.8.עדכונים ו/או הודעות בקשר לשירות יישלחו לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה, לרבות כתובת הדוא"ל. המשתמש הינו האחראי להודיע לחברה על כל עדכון או שינוי בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו.
 • 4.9.משתמש שעשה שימוש בשירות או פתח חשבון ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שאחת לחצי שנה יישלח אליו פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמסר באתר.
 • 5.עדכון פרטי דייר
 • 5.1.המשתמש יספק מידע מדויק ומלא ויעדכן את המידע מיד לאחר שהוא משתנה לרבות עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלו המשמשת לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים מן השירות, כמפורט בתנאי שימוש אלו.
 • 5.2.מבלי לגרוע מן האמור, דייר יודיע לחברה מיד עם היוודע לו על כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.
 • 5.3.דייר המעוניין להפסיק את תשלומי הדיירים המבוצעים על ידו עקב מעבר דירה, יוכל לפעול להפסקת החיובים באמצעות: א) פניה לוועד הבית שיוכל לבטל את החיוב בחשבון וועד הבית; ב) לפנות לשירות הלקוחות של האתר בבקשה להפסקת החיוב בגין מעבר דירה.
 • 5.4.הודעות כאמור בסעיף זה ישלח המשתמש לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected].
 • 6.השימוש בשירות
 • 6.1.השירות ו/או האתר לרבות כל התכנים והשירותים הכלולים מסופקים כפי שהם ( AS IS ) ובהתאם להחלטות החברה, והנהלת האתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. השימוש בשירות מבוצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר לשירות, בקשר לתכנים באתר ולאפשרויות השימוש בהם לרבות בדבר התאמתם למטרה כזו או אחרת.
 • 6.2.החברה אינה אחראית בשום אופן לפעילות וועד הבית או מי מטעמו. החברה אינה אחראית ליחסים בין ועד הבית לבין הדיירים בבניין או לנושא גביית הכספים והשימוש בהם עבור הדיירים, ולא תהיה אחראית לעסקה שתיקשר בין הדייר ו-וועד הבית בעקבות השימוש בשירות. השימוש באתר כפוף להסכמה לאמור לעיל.
 • 6.3.וועד הבית יימנע מלהציג כלפי הדיירים כל מצג, מפורש או משתמע, ולפיו החברה או השירות קשורים לפעילות וועד הבית.
 • 6.4.למען הסר ספק אין לראות באמור באתר משום יעוץ פיננסי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבותיו המיוחדות. מוסכם בזאת וידוע למשתמש ולועד הבית כי הדוחות המוצגים באתר אינם מבוקרים
 • 6.5.החברה רשאית לסגור את השירות, להפסיק את פעילותו, או לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו / או התכנים הכלולים בו, וכל זאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או תלונה בקשר עם האמור.
 • 6.6.השירות מיועד לשימוש אישי ככלי עזר לוועדי בתים בלבד, ולא לשימוש מסחרי כלשהו. המשתמש אינו רשאי, לכל מטרה שהיא, לעשות כל תיקונים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לנצל, להנפיק רישיון, לייצר עבודות נגזרות, למכור או למכור בשנית פריט מן הפריטים, מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או כל דבר אחר שמקורו בשירות.
 • 6.7.כמו כן לא יבצע המשתמש: איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מהאתר או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
 • 6.8.השירותים המוצעים במסגרת השירות מוצעים רק במקום ובאופן בו הם מותרים לשימוש לפי דין. כל שימוש בשירותים במקום בו הינם אסורים, יהיה בטל ומבוטל.
 • 6.9.למען הסר ספק בלבד מובהר כי השירות הינו שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת האינטרנט, בלבד, ואיננו שירות בנקאי מכל סוג שהוא.
 • 7.זכויות יוצרים
 • 7.1.כל התכנים המופיעים בשירות כפופים לדיני זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים וזכויות הקניין אחרות (להלן: "זכויות היוצרים"). בהתאם לדיני זכויות היוצרים החלים בישראל, ובהתאם להוראת אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בכל הפרסומים והתכנים בשירות, שייכים להחברה. זכויות יוצרים אלו כוללות, בין השאר, טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, גרפיקה, תוכנה ויישומים (להלן: "החומר המוגן").
 • 7.2.כל זכויות הקניין הרוחני בחומר המוגן הן בבעלות בלעדית של החברה וחל איסור מוחלט על העתקה, חלוקה מחדש, שידו מחדש, להציג בפומבי, ועל פרסום של כל חומר ו / או תוכנה מהשירות ו / או כל חלקים מהם, ללא הודעה מוקדמת וללא אישור בכתב מהחברה.
 • 7.3.השירות, לרבות כל סימני המסחר (בין אם נרשמו או לא) או סימנים מסחריים מכל סוג שהוא, הם קניינה הבלעדי של החברה, והיא לבדה תהיה היחידה הרשאית לעשות שימוש כלשהוא בהם, לרבות בשם המתחם של כתובת השירות או בכל סימן אחר או מותג אחר.
 • 7.4.על אף האמור, זכויות הקניין הרוחני בחומרים שסופקו על ידי המשתמש עבור פרסום בשירות הם בבעלותו ובאחריותו; המשתמש מאשר במתן תוכן לפרסום בשירות, כי הוא הבעלים המלא של זכויות הקניין הרוחני בו והוא נותן את הסכמתו לשימוש בחומר על ידי החברה. מובהר בזאת, כי בעת מתן החומר לפרסום בשירות על ידי משתמש, הוא מעניק לחברה, ללא תמורה כלשהי, רישיון בלתי חוזר, כלל עולמי וללא הגבלה, לעשות כל שימוש כלשהו בחומר על ידי החברה, כולל שכפול, העתקה, הפצה או כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה בכל מדיה ותוכן כלשהו.
 • 8.פרסומות מסחריות בשירות
 • 8.1.רק החברה וכל מי שקיבל היתר בכתב ממנה זכאים לפרסם פרסומות באתר ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד ג' באמצעות קישורים לשירותים אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי אחרים (להלן: "שירותים אחרים"), או בכל שיטה שהם רואים לנכון לרבות ובכל מקום באתר בו תחפוץ לעשות כן (להלן: "פרסומות"). כל הזכויות בקשר לפרסומות, לרבות כל תמורה שתתקבל בגינן, תיזקף לזכות החברה בלבד.
 • 8.2.חל איסור מוחלט על מחיקה, פגיעה, שיבוש או הפרעה לכל פרסומות בדרך כלשהי. החברה תהיה רשאית, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השירות.
 • 8.3.תכנים אשר נמסרו למטרות פרסום בשירות יהיו חשופים לכלל משתמשי השירות. החברה אינה יכולה לחזות מה התגובות שיתקבלו בעקבות חשיפת התוכן. החברה לא תישא באחריות כלפי משתמש או כל צד שלישי בגין התכנים והתגובות שיתקבלו אליהם.
 • 8.4.התניות שלהלן יחולו על השימוש בפרסומות, וזאת מבלי לגרוע משאר תנאי השירות:
 • 8.4.1. באשר לקישורים (links) לשירותים אחרים: אלא אם צוין אחרת בשירות, אין כל יחסים משפטיים או מסחריים בין החברה לבעלי השירותים האחרים, ואת לחברה אין כל שליטה או זכות לגבי החומר הנמצא בשירותים אלה.
 • 8.4.2.החברה לא תהיה אחראית לחומר הנמצא בשירותים אחרים – לרבות תוכן, נתונים, אלמנטים חזותיים או קישורים המופיעים בהם.
 • 8.4.3.אין בקישורים לשירותים אחרים כדי להתפרש כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לשירותים אלו, למפעילי השירות, ו / או למוצרים ו / או שירותים המוצגים בהם.
 • 8.4.4.כאשר נכלל קישור בשירות זה, נעשה מאמץ להבטיח כי הקישור עצמו הינו הקישור המתאים. עם זאת, יתכן כי לאורך זמן, חלו שינויים בשירות המקושר. אם המשתמש סבור כי הקישור אינו מתאים, הוא מתבקש לפנות לתמיכה.
 • 8.4.5.במקרים בהם לחברה ולשירות אחר יש יחסים משפטיים או מסחריים, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התוכן בשירותים אלו, הן בבעלות צד שלישי שהעניק להחברה את הסכמתו לעשות שימוש בתוכן. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ מחדש, להציג בפומבי, לפרסם את החומר, ו / או תוכנה מהשירות, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלים הזכויות לתוכן.
 • 8.4.6.במקרה של סתירה בין תנאי השירות האלו זה לבין תנאי השירות של שירותים אחרים, תנאי השירות האלו יגברו.
 • 8.4.7.החברה לא תישא באחריות, בשום אופן, עבור נתונים ותוכן, כולל אלמנטים ויזואליים, אליהם מפנים קישורים ולא תהיה אחראית לתוצאה כלשהי הנובעת מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, לרבות כל נזק ישיר או עקיף ו / או הפסד ו / או הוצאה, עגמת נפש שעלולים להיגרם כתוצאה של חשיפה ו / או השימוש בשירותים אחרים ו / או מקורות כאמור, לרבות כל חלק מהם.
 • 9.ערוצי תקשורת
 • 9.1.השירות מאפשר העברת הודעות באמצעות הדוא"ל מחברת הניהול לדיירים באמצעות חשבון וועד הבית (להלן: "שירות ההודעות").
 • 9.2.המשתמש מכיר בכך כי הודעות שנשלחו בשירות ההודעות נעשו כן ללא אישורה וללא שליטתה של החברה, ואין להתייחס אליהם ככאלה. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעילותו בשירות ההודעות, ובשום נסיבות החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות זו.
 • 9.3.החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות או אי אספקת השירות, הגבלתו, השעייתו או ניתוקו, או איכותו, ו/או בקשר למשלוח מועדן, תכניהן ותוצאותיהן ו/או הפסקת השירות בהתאם להוראות הסכם זה.
 • 9.4.מובהר ומוסכם בזאת כי במקרה שהודעה לא תגיע ליעדה, לרבות בשל האמור בסעיף זה, המשתמש לא יקבל הודעה על כך.
 • 9.5.המשתמש מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות למנוי הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ואו להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות המערכת: כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים; כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים; כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית; כל חומר בעל אופי פורנוגרפי, ארוטי, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור; כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או את פרטיהם האישיים ו/או מענם ו/או דרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) יישומים מזיקיםMalicious) Applications), ואנדלים (Vandals) וכיו"ב; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאלים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של החברה ו/או ספק שירות התקשורת באמצעותו נשלחה ההודעה; כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981; "דואר זבל", כל חומר שיש בו שידור המוני של הודעות שלא לפי בקשת המנוי; כל קישור או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.
 • 9.6.המשתמש יודע ומסכים כי החברה רשאית לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות שיעביר המשתמש ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המשתמשים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של החברה. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן.
 • 10.תשלומי הדיירים
 • 10.1.חברת הניהול באישור ועד הבית תקבע באמצעות החשבון את דמי וועד הבית החודשיים שיש לגבות לפי דין לדירות השונות בבניין.
 • 10.2.בנוסף, רשאית חברת הניהול לקבוע בחשבון הוועד תשלומים חד פעמיים המיועדים לוועד הבית שייגבו באמצעות השירות (כגון תשלומים בגין שיפוץ חד-פעמי, וכיו"ב).
 • 10.3.חברת הניהול מצהירה ומתחייב כי כל התשלומים שייקבעו על ידו נקבעו באופן חוקי במסגרת סמכותו של וועד הבית.
 • 10.4.קביעת גובה דמי וועד הבית נעשית על ידי חברת הניהול באישור הוועד בלבד ועל אחריותו ואין לחברה ו/או לאתר כל חלק בקביעת דמי וועד הבית והיא לא תהיה אחראית בשום דרך לגבי הסכומים שנמסרו על ידי וועד הבית, לרבות בדיקת אמיתות גובה התשלומים וכיו"ב.
 • 10.5.החברה רשאית לקבוע מגבלות לוועד הבית בקשר עם תשלומי הדיירים שיבוצעו באמצעות השירות, לרבות ומבלי למצות: סכום לתשלום עבור דייר בחודש או למשך תקופה; סכום כולל לתשלומי דיירים לחודש או לתקופה; משך התקופה עבורה מבוצעים תשלומי הדיירים; או כל מגבלה אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה.
 • 10.6.הופרו המגבלות שנקבעו על ידי החברה כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחסום או לבטל את מתן השירות או לדרוש מוועד הבית אישורים לפי שיקול דעתה כתנאי למתן השירות.
 • 11.התשלום עבור השירות
 • 11.1.עבור השימוש בשירות ישלם וועד הבית עמלת סליקה בסך 2.5% מכל תשלום שיבצע דייר באמצעות השירות (להלן: "עמלת הסליקה"). עמלת הסליקה תנוכה מסכומי הגבייה שיועברו לוועד הבית כמפורט להלן.
 • 11.2.החברה רשאית לקבוע תשלום לדייר עבור כל תשלום המבוצע על ידו במסגרת השירות (להלן: "עמלת תשלום"). ככל ונקבעה עמלת תשלום היא תימסר למשתמש במועד ההצטרפות לשירות או בהודעה מראש בכתב בהתאם לתנאי תקנון זה. לעמלת התשלום תתווסף לסכום התשלום לוועד הנגבה באמצעות כרטיס האשראי של הדייר.
 • 11.3.החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את גובה עמלת הסליקה ועמלת התשלום, באופן זמני או קבוע, בהודעה מראש לוועד הבית ו/או לדייר (לפי העניין) לכתובת הדוא"ל שנמסרו על ידם. התעריפים המעודכנים יפורסמו באתר. באחריות משתמש להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמשתמש כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים. לא הודיע המשתמש לחברה כי הוא מעוניין להפסיק את השירות בעקבות הודעת עדכון תעריפים כאמור, ייחשב הוא כמי שמסכים לשינוי.
 • 11.4.החברה אינה אחראית לעמלות השונות אותן גובות חברות כרטיסי האשראי שהנפיקו את כרטיס האשראי לדייר המשלם.
 • 12.ביצוע תשלומי דיירים על ידי הדיירים
 • 12.1.ביצוע תשלומי דיירים על ידי הדיירים יהיה אפשרי רק לאחר שוועד הבית עדכן בחשבון וועד הבית את גובה דמי וועד הבית לכל דירה בבניין, ובמקרה של תשלומים חד פעמיים – את פרטי התשלומים החד פעמיים, ולרבות כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר.
 • 12.2.דייר המעוניין לבצע תשלום לוועד הבית באמצעות השירות ופרטי הבניין מוזנים במערכת, ימסור את הפרטים המבוקשים באתר לביצוע התשלום.
 • 12.3.לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, יבוצע ניסיון לסליקת אמצעי התשלום הנבחר בסכום לתשלום.
 • 12.4.דייר המבצע תשלום באמצעות השירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את תשלומי הדייר במועד שנועד לתשלום, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא התשלום.
 • 12.5.סוימה פעולת החיוב, יישלח לדייר אישור תשלום לכתובת הדוא"ל שהוזנה על ידו.
 • 13.העברת תשלומי הדיירים
 • 13.1.עד ל- 20 בכל חודש קלנדארי, יועברו לחשבון הבנק של וועד הבית המעודכן במערכת תשלומי הדיירים ששולמו ונגבו בהצלחה באמצעות השירות בחודש שקדם לו והועברו לחברה בפועל מחברת האשראי, בניכוי עמלת הסליקה.
 • 13.2.על מנת לקבל את השירות ולקבל את תשלומי הדיירים על וועד הבית להעביר לחברה באמצעות האתר או באמצעות שירות הלקוחות: העתק צילום המחאה של וועד הבית ובו חשבון שפרטיו זהים לפרטי החשבון שעודכנו על ידי וועד הבית בחשבון באתר; וצילום תעודת זהות של וועד הבית המתאים לפרטי מורשה החתימה שבהמחאה.
 • 13.3.הנהלת האתר רשאית לדרוש מוועד הבית אישורים ו/או אמצעי זיהוי נוספים לצורך אימות פרטי חשבון וועד הבית ו/או פרטי תשלומי דיירים, כתנאי להעברת תשלומי הדיירים ומתן השירות לוועד הבית.
 • 13.4.מבלי לגרוע מיתר התחייבויות וועד הבית לפי תנאי שימוש אלו ולפי כל דין ומהוראות תנאי שימוש אלה ובכלל זה הוראות סעיף ‎10.4 לעיל, מתחייב וועד הבית כי תשלומי הדיירים יועברו על ידו אך ורק לחשבון וועד הבית ולצורך המטרות להם נועדו לפי דין. החברה רשאית לחסום ו/או לבטל את השירות בכל מקרה בו לחברה יסוד סביר לחשש כי תשלומי הדיירים אינם מועברים לחשבון וועד הבית או למטרתם החוקית.
 • 14.ביטול תשלומי דיירים
 • 14.1.דייר המעוניין לבטל תשלום שבוצע על ידו במסגרת השירות, יפנה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הדוא"ל [email protected] . שירות הלקוחות ימסור לדייר את הטופס או רשימת הפרטים הדרושים לצורך הבקשה.
 • 14.2.לאחר מסירת הפרטים הדרושים כאמור, תיבדק בקשת הדייר בתוך 5 ימי עסקים.
 • 14.3.ככל והתשלום שביטולו התבקש טרם הועבר לידי וועד הבית, תבצע החברה ביטול לחיוב.
 • 14.4.ככל והתשלום שביטולו התבקש הועבר לחשבון וועד הבית, תיבדק בקשתו של הדייר לביטול. ככל ונמסרו הפרטים הדרושים לרבות סיבה סבירה לבקשת הביטול, תבצע ההחברה את ביטול החיוב.
 • 14.5.במקרה כאמור בסעיף ‎14.4 לעיל, החברה תהיה רשאית לקזז את תשלום הדייר שבוטל מתשלומי הדיירים שיועברו לוועד הבית בחודש שלאחר הביטול. האמור לעיל מהווה הודעת קיזוז לפי כל דין.
 • 14.6.במקרה בו אין באפשרותה של החברה לקזז את התשלום המבוטל מתשלומי הדיירים או בו בוטל השירות לאחר ביטול התשלום על ידי הדייר, ישיב וועד הבית לחברה את סכומי תשלומי הדיירים שבוטלו בתוך 7 ימים ממועד דרישתה לעשות כן בכתב.
 • 15.ביטול השירות 15.1. ההתקשרות בין החברה למשתמש תעמוד בתוקף עד למסירת הודעת וועד הבית על רצונו בביטול השירות כמפורט להלן, או עד לבקשת דייר להפסיק לשלם באמצעות השירות, כאמור בסעיף 5.3 לעיל.
 • 15.2.ביטול השירות עבור הבניין יבוצע בידי וועד הבית המוסמך לכך, בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של השירות כאמור בתנאי שימוש אלה. הביטול יבוצע בתוך 5 ימי עסקים ממסירת ההודעה.
 • 15.3.וועד הבית הינו האחראי להודיע לדיירים על ביטול השירות והפסקת אפשרות ביצוע תשלומי הדיירים באמצעות השירות. וועד הבית יהיה אחראי לכל התשלומים, לרבות לתשלום עמלת הסליקה בגינם, שיבוצעו עד למועד ביטול השירות בפועל על ידי החברה.
 • 15.4.עם ביצוע הביטול תיחסם הגישה לחשבון ולא יתאפשר ביצוע תשלומים על ידי דיירים באמצעות האתר. למרות האמור לעיל מובהר לגבי חיוב בתשלומי דיירים לדיירים שהצטרפו לשירות טרם ביטולו, כדלקמן:
 • 15.4.1.במקרה של בקשה לביטול השירות שתועבר עד לא יאוחר מהיום ה-25 לחודש קלנדרי מסויים, יופסק החיוב לדיירים שהצטרפו לשירות טרם הביטול החל ממחזור החיוב החודשי הבא (קרי, חיובים בגין החודש בו התבקש הביטול ייכללו בחיוב החודשי של הדייר ויועברו לוועד הבית במהלך החודש העוקב לחודש בו נתבקש הביטול). לדוגמא: נשלחה בקשה בחודש פברואר, יחוייבו הדיירים ויועברו התשלומים בגין חודש פברואר במהלך חודש מרץ.
 • 15.4.2.במקרה בו בקשת הביטול תישלח לאחר יום ה- 25 לחודש קלנדרי, יופסק החיוב לדיירים שהצטרפו לשירות החל לאחר שני מחזורי חיוב. לדוגמא: נשלחה בקשה בחודש פברואר, יחוייבו הדיירים ויועברו התשלומים בגין חודש פברואר ומרץ במהלך חודשים מרץ ואפריל, בהתאמה.
 • 16.תנאים מוקדמים לשימוש בשירות
 • 16.1.השימוש בשירות הינו בכפוף לכך כי לגבי כל משתתף מתקיימים התנאים המצטברים כ דלקמן:
 • 16.1.1.מלאו למשתתף 18 שנה והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב;
 • 16.1.2.הוגדרו תנאים נוספים ופורסמו בשירות- עמידה מלאה בתנאים אלו.
 • 16.2.מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית למנוע ממשתתף להשתמש בשירות, בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קיים חשש כי המשתתף הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי תקנון זה או לפי כל דין.
 • 16.3.בעצם השימוש בשירות, לרבות הרשמה אליו כוועד בית, גלישה באתר או ביצוע תשלומי דיירים- מצהיר המשתמש כי הוא עונה על דרישות אלה ומסכים לתנאי תקנון זה.
 • 117.איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
 • 17.1.כתנאי לביצוע השימוש בשירות, המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש בלתי חוקי בשירות או לתכלית בלתי חוקית או כל שימוש האסור לפי התנאים, ההתניות וההצהרות הכלולים במסמך זה, וכי השימוש בשירות יהיה על ידו רק על פי התנאים של תנאי שירות אלו.
 • 17.2.מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי למצות, המשתמש מתחייב בזאת כדלקמן:
 • 17.2.1.להימנע מכל פעולה בשירות, אשר סותרת את האישור שנמסר לו כמשתמש של השירות, כולל פריצה לשירות או למסד נתונים או כל מקור או קטע בשירות שלא אושר לו להיכנס אליו;
 • 17.2.2.להימנע מביצוע כל פעולה שעלולה לעכב את השימוש בשירות על ידי משתמשים אחרים;
 • 17.2.3.להימנע משימוש בשירות לביצוע הימורים בלתי חוקיים, הפצת וירוס מחשב, גישה למערכות או קבצים ללא אישור או כל שימוש אחר כזה העלול לגרום נזק ו / או שיבוש ו/או הגבלת השימוש למשתמשים אחרים או לכל צד שלישי אחר;
 • 17.2.4.להימנע ממשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בדרך המובילה לתלונות מצד מקבלי דואר הזבל;
 • 17.2.5.לא להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ בדרך אחרת חומר גס, מגונה, פורנוגרפי, מיני, דברי תועבה או כל חומר אחר אשר יש בו כדי לפגוע או לעורר התנגדות;
 • 17.2.6.לא להפיץ לשון הרע, השמצה, לעג, לעקוב אחר, להפחיד, לאיים, להציק או בדרך אחרת להפיץ דברי שנאה כלפי אחר;
 • 17.2.7.לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות-זמן, cancelbots, קבצים פגומים או נתונים, או כל תוכנה דומה שעלולים להזיק לפעולה של השירות או למחשבים של משתמשים אחרים של השירות;
 • 17.2.8.לא להפר זכות חוזית, קניין רוחני או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו לרבות באמצעות העלה, שידור, הפצה, או בדרך דרך אחרת להפוך לזמין כל מידע או חומר באמצעות השירות באופן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו (כולל זכויות לפרטיות);
 • 17.2.9.להימנע מיצירת זהויות שקריות, זהויות מרובות, מספר חשבונות משתמש, להגדיר חשבון בשמו של אדם שאינו המשתמש, שימוש בשמות משתמש בוטים או להפר בדרך אחרת תנאי ו/או את תנאי השירות של כל יישומי צד שלישי דרכם מתבצעת הגישה אל השירות;
 • 17.2.10.לא לנסות להשיג סיסמאות או מידע פרטי אחר מחברים אחרים לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (אם בטקסט, תמונה או וידאו), זיהוי מסמכים או מידע פיננסי אודותיהם;
 • 17.2.11.לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר), ללא הרשאה מפורשת של החברה, כל חומר הפועל כמנגנון מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות, ללא הגבלה, תבניות גרפיות, פיקסלים, באגים, קבצי cookie או התקנים דומים אחרים;
 • 17.2.12.לא להשתמש באופן לא תקין בערוצי התמיכה או השירות לצורך תלונות כוזבות כנגד החברה;
 • 17.2.13.להימנע מפיתוח, הפצה או הודעה בפומבי בדרך אחרת לחברים אחרים אודות תוכנות, תכניות או יישומים על מנת לרמות את השירות;
 • 17.2.14.לא לנצל, להפיץ או להודיע בפומבי על שגיאה, שימוש לרעה או באג אשר נותן יתרון לא מכוון ו/או לא הוגן בשימוש בשירות;
 • 17.2.15.לא להשכיר, להחכיר, למכור, לסחור, מתנה, או להעביר בדרך אחרת את חשבון המשתמש או גישה או שימוש לחשבון כאמור, לכל אדם ללא הרשאה מפורשת בכתב של החברה;
 • 17.2.16.לא לעסוק בכל פעילות הונאה ביחס לשיטות התשלום או לעקוב אחר מנגנונים אלו;
 • 17.2.17.להימנע מכל ניסיון להשתמש בשירות דרך שירות שלא מורשה על-ידי החברה. שימוש כזה הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נוטלת כל אחריות לשימוש בשירות באמצעות שירות שלא הורשה על ידה;
 • 17.2.18.לא להפיץ או לתקשר בדרך אחרת נתונים אמיתיים אודות אחרים באמצעות השירות;
 • 17.2.19.לא לנסות להפריע, לפרוץ או לפענח כל שידור משרתי השירות;
 • 17.2.20.לא להפריע ליכולתם של אחרים ליהנות מהשימוש בשירות, לרבות להכביד או לשבש או לסייע להעמסת יתר או הפרעה אחרת של שרתי השירות, או לנקוט פעולות שיש בהן כדי להפריע או להגדיל מהותית את עלות אספקת את השירות לצורך הנאת המשתמשים.
 • 18.הפרעות ושיבושים בפעילות השירות
 • 18.1.השירות זמין בדרך כלל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עם זאת, החברה איננה יכולה להבטיח שירות מתמיד ובלתי פוסק. ללא הגבלה על כל מגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי שירות אלו, החברה לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או כל תקלה טכנית במערכת, לרבות עומס יתר.
 • 18.2.החברה לא תשא באחריות לכל נזק או הפסד כתוצאה מתקלות או בעיות בציוד השירות ו / או בתוכנה.
 • 18.3.החברה לא תהיה אחראית לכל שיבושים במחשב המשתמש או בחיבור שלו לאינטרנט, כמו גם לכל שיבוש בשירותי הגישה לאינטרנט ו/או ברשת האינטרנט ולא תהיה אחראית לכל שיבוש ברשת האינטרנט המקומית או הבינלאומית או בקווי התקשורת, ולא יהיה בשיבושים כאמור כדי להקנות למשתמש כל זכות לביטול השירות ו/או ההתקשרות עם החברה בשל תקלות או שיבושים כאמור או כל שגיאות שייגרמו בשל כך.
 • 18.4.החברה משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מתקדמת, ומבצעת מאמצים סבירים לאבטח את המידע העובר בין המשתמשים ושרתי החברה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך הגלישה באתר הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 • 19.סעדים בגין הפרת תנאים
 • 19.1.מבלי לגרוע משאר זכויותיה על פי דין ו / או על פי תקנות אלה, בכל מקרה בו תניה מתנאים אלה הופרה או המשתמש מבצע שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה שהחברה סבורה כי מעשי המשתמש חורגים מכללי התנהגות סבירים, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
 • 19.1.1.למנוע ו / או להגביל את כניסת המשתמש לשירות ו / או לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת הגישה לחשבון או לביצוע תשלום, באופן זמני או קבוע;
 • 19.1.2.להקפיא את הזכויות הנובעות מן השירות למשתמש ו/או להכפיפן למילוי חובות המנוי לחברה עקב ההפרה;
 • 19.1.3.לנכות כל סוג של הטבה או זכות שהוענק לחשבון, או כל חלק מהן.
 • 19.2.החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:
 • 19.2.1.המנוי מסר לחברה מידע שאינו נכון.
 • 19.2.2.קיימת בעיה בחיוב המנוי בכרטיס האשראי .
 • 19.2.3.המנוי מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו.
 • 19.3.במקרה של סיום חשבון עקב הנסיבות המתוארות לעיל, המשתמש עלול לאבד את שם המשתמש ואת שאר ההגדרות שלו בשירות, אם יש כאלו, ללא אחריות של החברה לכל נזק אשר עלול להיגרם מן האמור לעיל. אם למשתמש יותר מחשבון אחד, החברה עשוי לסיים את כל החשבונות.
 • 19.4.המשתמש מכיר בכך כי החברה אינה נדרשת לספק הודעה מראש בטרם השעיה או סיום החשבון או הסרה או ביטול של זכויות המשויכות לחשבון. במקרה כאמור, המשתמש לא יוכל להשתתף בשירות שוב ללא הרשאה מפורשת של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור על חשבונות שבוטלו ולספק גישה לשירות. על משתמש הסבור כי ננקטה פעולה כנגד החשבון שלו בשגיאה, לפנות לחברה באמצעות הדוא"ל: [email protected] .
 • 19.5.משתמש אשר יורחק מהשירות והיחסים עמו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש בשירות גם תחת שם משתמש אחר.
 • 19.6.מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה בקשר לפרטים שיועלו על-ידם למערכת ויגרמו לנזק כלשהו.
 • 20.הגבלת אחריות
דילוג לתוכן